browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vuokrausehdot

 

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrasopimus syntyy autovuokraamon Saimaan autotravel Oy:n ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön (vuokraaja) välillä.

 

2. VUOKRAN MAKSAMINEN

Vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaisen vuokran joko tilisiirrolla yksi viikko ennakkona tai luovutuksen yhteydessä käteisellä. Varausmaksu on 200,- euroa ja se laskutetaan varausta tehdessä. Jollei varausmaksua ole maksettu eräpäivän menneessä, varaus raukeaa. Varausmaksu vähennetään loppulaskusta. Varausmaksu palautetaan, jos peruutus tehdään viimeistään 21 päivää ennen matkan alkua. Tämän jälkeen varausmaksua ei palauteta.

Sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti.

 

3. VUOKRAAJA/KULJETTAJA

Vuokraajalla/kuljettajilla tulee olla voimassa oleva ajokortti (luokka B) ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Kaikkien kuljettajien nimet merkitään vuokrasopimukseen. Autoa ei saa luovuttaa muille, kuin sopimuksessa mainituille henkilöille. Kuljettajan pitää olla vähintään 21 vuotta täyttänyt.

 

4. AUTON LUOVUTUS VUOKRA-AJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamo luovuttaa auton vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Vuokraamo opastaa auton käytöstä ja samalla tarkistaa Vuokraajan kanssa auton kunto.

 

5. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä pysäköidyksi, se on aina lukittava.

Vuokraamo päivystää vuokra-aikana.

 

6. VUOKRAUKSEN AIKANA ON KIELLETTY

auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, esim. hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen, tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty,

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköintivirhemaksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Jos kameravalvonta, tai muu vastaava taho, sakottaa ylinopeudesta  taannehtivasti, vuokraaja on velvollinen maksamaan virhemaksut myös jälkikäteen.

Vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

 

7. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on palautettu Vuokraamolle. Mahdollisista vaurioista, vioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena hinnaston mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu omavastuuosuuteen, joka on 1000,- euroa jokaisesta vahingosta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista:

·       ylikuormaus

·       autossa tupakointi

·       vauriot auton verhoiluissa

·       yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen

·       avainten katoaminen

·       väärän polttoaineen käyttäminen

·       lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä

·       ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa

·       huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen

·       pakkasen auton vesijärjestelmälle tai saniteettivälineille aiheuttamat vahingot

·       tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

 

8. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKOTAPAUKSESSA

Vuokraamo on vakuuttanut auton liikenne- ja autovahinkovakuutuksella. Vahinkotapauksessa asiasta on heti ilmoitettava sekä Vuokraamolle että poliisille (rikos, liikennevahinko, henkilö- ja eläinvahinko) ja täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus (lomakkeet löytyvät autosta). Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.

 

9. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa auton Vuokraamon kustannuksella enintään 100,- euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle. Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

 

10. AUTON PALAUTTAMINEN

Vuokraaja palauttaa auton kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo ilmoittaa asiasta poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra-auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Auto palautetaan siistinä sisältä, jätevesisäiliö, WC- kasetti ja roskat tyhjennettyinä, sekä polttoainesäiliö täytettyinä. Vuokraamo ei ole velvollinen maksamaan hyvityksen, jos Vuokraaja palauttaa auton ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä.

 

11. MATKAT ULKOMAILLE

Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman kirjallista sopimusta Vuokraamon kanssa.

 

12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai auto on edellisen vuokralaisen aikana rikkoutunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa. Silloin Vuokraamo on velvollinen palauttamaan jo maksetun vuokran kokonaisuudessaan.

Sopimus purkautuu force majeure = ylivoimaisen esteen tulleessa, kuten: jotain sattui sopimuksen teon jälkeen mihin sopimuspuolet eivät voineet vaikuttaa tai ei voitu sopimusta tehdessä ennakoida ja siitä johtuen sopimuksen täyttäminen kokonaan tai osaksi estyy tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi

 

13. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asia ratkaistaan Vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.